Top Twitter trends for Mesa, United States now

19-08-2019 13:31:02
 1. Antifa
  508K
 2. Bernie
  103K
 3. Israel
  272K
 4. Amazing
  615K
 5. #BB21
  23K
 6. Holy
  139K
 7. Glad
  183K
 8. Gotta
  338K
 9. #MondayMotivation
  93K
 10. #RepublicansMakeMe
19-08-2019 12:35:52
 1. Antifa
  541K
 2. Imagine
  402K
 3. Bernie
  103K
 4. Israel
  275K
 5. Amazing
  630K
 6. #BB21
  23K
 7. Holy
  138K
 8. Glad
  184K
 9. Cali
  28K
 10. #MondayMorning
  20K
19-08-2019 11:40:42
 1. Antifa
  567K
 2. Imagine
  402K
 3. Bernie
  104K
 4. Israel
  279K
 5. Amazing
  659K
 6. #BB21
  23K
 7. Holy
  138K
 8. Glad
  186K
 9. #MondayMorning
  17K
 10. #RepublicansMakeMe

advertisement

19-08-2019 10:50:37
 1. Antifa
  586K
 2. Imagine
  404K
 3. Funny
  333K
 4. Bernie
  104K
 5. Israel
  283K
 6. Amazing
  687K
 7. #BB21
  23K
 8. Holy
  139K
 9. #MondayMorning
  15K
 10. #EVERGLOW_ADIOS
  17K
19-08-2019 09:55:26
 1. Antifa
  598K
 2. Imagine
  405K
 3. Funny
  336K
 4. Bernie
  104K
 5. Israel
  285K
 6. Amazing
  686K
 7. #BB21
  23K
 8. Holy
  139K
 9. #dmxchallenge
  12K
 10. #EVERGLOW_ADIOS
19-08-2019 09:00:23
 1. Antifa
  608K
 2. Imagine
  407K
 3. Funny
  337K
 4. Bernie
  104K
 5. Israel
  287K
 6. Amazing
  685K
 7. #BB21
  23K
 8. Disney
  123K
 9. #dmxchallenge
  11K
 10. #TedBundy
  20K
19-08-2019 08:10:11
 1. Antifa
  603K
 2. Imagine
  396K
 3. Funny
  330K
 4. Bernie
  103K
 5. Israel
  282K
 6. Amazing
  670K
 7. #BB21
  23K
 8. Disney
  121K
 9. #dmxchallenge
  10K
 10. #NextYearIn5Words
  21K
19-08-2019 07:15:12
 1. Antifa
  613K
 2. Imagine
  398K
 3. Funny
  331K
 4. Bernie
  103K
 5. Israel
  284K
 6. Amazing
  670K
 7. #BB21
  23K
 8. Disney
  122K
 9. #NextYearIn5Words
  21K
 10. #dmxchallenge
19-08-2019 06:20:09
 1. Antifa
  625K
 2. Imagine
  400K
 3. Funny
  332K
 4. Bernie
  103K
 5. Israel
  285K
 6. Amazing
  669K
 7. #BB21
  23K
 8. Disney
  122K
 9. #NextYearIn5Words
  20K
 10. #90DayFiance
  18K
19-08-2019 05:27:25
 1. Antifa
  641K
 2. Imagine
  401K
 3. Funny
  334K
 4. Bernie
  102K
 5. Israel
  287K
 6. Amazing
  669K
 7. Halloween
  64K
 8. #BB21
  23K
 9. #90DayFiance
  18K
 10. #NextYearIn5Words
  19K
19-08-2019 04:32:33
 1. Antifa
  661K
 2. #UFC241
  128K
 3. Bernie
  102K
 4. Imagine
  403K
 5. Funny
  336K
 6. Israel
  290K
 7. Amazing
  668K
 8. Halloween
  63K
 9. #90DayFiance
  17K
 10. #NextYearIn5Words
  18K

advertisement

19-08-2019 03:37:36
 1. Antifa
  690K
 2. #UFC241
  177K
 3. Warren
  76K
 4. Bernie
  102K
 5. Imagine
  406K
 6. Funny
  337K
 7. Israel
  292K
 8. Amazing
  666K
 9. #90DayFiance
  16K
 10. #RHOP
19-08-2019 02:46:03
 1. Antifa
  733K
 2. #UFC241
  212K
 3. Warren
  77K
 4. Bernie
  102K
 5. Imagine
  410K
 6. Funny
  340K
 7. Israel
  295K
 8. Amazing
  667K
 9. #90DayFiance
  15K
 10. #RHOP
19-08-2019 01:51:07
 1. Antifa
  779K
 2. #UFC241
  224K
 3. Warren
  78K
 4. Bernie
  102K
 5. Imagine
  413K
 6. Funny
  342K
 7. Israel
  297K
 8. AMAZING
  665K
 9. #90DayFiance
  12K
 10. #RHOP
19-08-2019 00:56:05
 1. Antifa
  829K
 2. #UFC241
  232K
 3. Warren
  79K
 4. Israel
  299K
 5. Bernie
  103K
 6. Imagine
  415K
 7. Funny
  344K
 8. Amazing
  663K
 9. #RHOP
 10. #1619Project
  35K
18-08-2019 22:16:18
 1. Antifa
  911K
 2. #UFC241
  238K
 3. Warren
  76K
 4. Bernie
  97K
 5. Israel
  283K
 6. Halloween
  61K
 7. Disney
  129K
 8. #GREENWALL
  23K
 9. #itstheLGBTQ
  24K
 10. OpTic
  39K
18-08-2019 21:18:58
 1. Antifa
  957K
 2. #UFC241
  239K
 3. Warren
  77K
 4. Israel
  284K
 5. Bernie
  96K
 6. Halloween
  61K
 7. Disney
  130K
 8. #GREENWALL
  19K
 9. #itstheLGBTQ
  20K
 10. OpTic
  37K

advertisement